Ъз кесибинин мўктўсў


56-орто мектепте орус тили жана адабиятў адисти къп жўлдар бою ғзғрлғғ эмгектенип, жаш муунга тил ғйрътғп келе жаткан устазўбўз Суяркулов Абдурайим Жиянбековичтин эмгеги баалуу.

Жўл сайўн ъткърғлгън "Билимдер сўноосу", "Олимпиада"да окуучулар актив катўшўп белгилуу орунга ээ болушат.

Агайўбўздан билим, тарбия алган айўлўбўз уул-кўздарў жогорку билимдғғ болушуп мекенибиздин ъсғп-ънғгғшғнъ ъз салўмдарўн кошуп келишғғдъ.

Ғзғрлғғ эмгегиёизди дайўм баалайбўз!